Zanthoxylum (4) Zapoteca (1) Zelkova (1) Zenobia (2)