Tamarix (3) Taxus (6) Tecoma (5) Tecomaria (1) Tetraglochin (1) Tetrapanax (3)
Teucrium (1) Thevetia (1) Thuja (6) Thujopsis (2) Thymbra (1) Tibouchina (1)
Trichocladus (1) Trochodendron (1) Tsuga (4) Tsusiophyllum (1)