Actinidia (5) Akebia (4) Ampelopsis (2) Anemopaegma (1) Araujia (1) Aristolochia (3)
Asteranthera (1)