Actinidia (4) Akebia (3) Ampelopsis (1) Anemopaegma (1) Araujia (1) Aristolochia (3)
Asteranthera (1)