Tagetes (13) Thelesperma (3) Thunbergia (2) Tinantia (2) Tithonia (3) Tolpis (1)
Torenia (2) Tragopogon (5) Tridax (1) Trifolium (1) Trinia (1) Triticum (1)
Tropaeolum (4) Tuberaria (1)