Tagetes (12) Thelesperma (3) Thunbergia (2) Tinantia (2) Tithonia (3) Tolpis (1)
Torenia (2) Tragopogon (2) Tridax (1) Trifolium (1) Triticum (1) Tropaeolum (4)
Tuberaria (1)