Erythrina (2) Eucalyptus (2) Eucryphia (1) Euodia (3)