Xanthisma (1) Xanthoceras (1) Xanthorhiza (1) Xeranthemum (1) Xerophyta (1) Xysmalobium (2)