Xanthisma (1) Xanthium (1) Xanthoceras (1) Xanthorhiza (1) Xanthorrhoea (1) Xeranthemum (1)
Xerochrysum (1) Xerophyta (1) Xysmalobium (2)